வினா விடை போட்டி தேர்வு முடிவு - திருச்சி

பள்ளி கல்லூரி

தமிழகப் பெண்கள் செயற்களம்

தமிழர்களின் - நிலம், மொழி, பண்பாடு. கலை, இலக்கியம், தமிழர்களின் விளையாட்டுகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, இவற்றை வளர்த்தெடுப்பதற்கான செயல்பாட்டுக் களமாக இயங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே இவ்வமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இவ்வமைப்பு சங்க சட்டத்திற்கு கீழ் "சங்கமாக" பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது நோக்கம் : தமிழர்களின் - நிலம், மொழி, பண்பாடு. கலை, இலக்கியம், தமிழர்களின் விளையாட்டுகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, இவற்றை வளர்த்தெடுப்பதற்கான செயல்பாட்டுக் களமாக இயங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே இவ்வமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

வினா விடைப் போட்டி

Our Family

We Work Together

#

அமைப்பின் செயல்பாடுகள்

Not A Member? Connect With Us..